Drenthe Cup

               

 

 

De Drenthe Cup 2016

In 1986 werd voor de eerste keer de Drenthe Cup in Meppel georganiseerd. Dat houdt dus in dat we dit jaar een jubileum van 30 jaar Drenthe Cup mogen vieren. We laten deze mijlpaal dan ook niet stil aan ons voorbij gaan. Op donderdag 12 mei, dat is de donderdag voorafgaand aan het Pinksterweekend, wordt er een wedstrijd gehouden tussen de beloften van Ajax Cape Town en een selectie van spelers van MVV Alcides en MSC die in hun jeugd ook hebben mogen schitteren tijdens de verschillende edities van het Drenthe Cup toernooi. Deze wedstrijd biedt ons de gelegenheid om allerlei instanties en mensen uit te nodigen die veel betekenen bij de totstandkoming van ons toernooi. Hierbij moet worden gedacht aan sponsors, plaatselijke overheden, leveranciers van diensten, maar bovenal de vrijwilligers. Vaak wordt onderschat hoe groot onze afhankelijkheid is van de vele vrijwilligers die het mogelijk maken dat we een toernooi kunnen organiseren waar circa 1700 voetballers aan deelnemen in verschillende leeftijdscategorieën. Voorafgaand aan de wedstrijd, die gespeeld wordt op het hoofdveld van MVV Alcides is er een Funclinic voor de F t/m D pupillen die wordt gehouden door SC Heerenveen.

Een deel van ons bestuur is op uitnodiging van Euro-Sportring in het kader van het jubileum van ESR in oktober van het vorige jaar in Düsseldorf geweest. Daar hebben wij ons ook mogen presenteren op een beurs die daar werd gehouden. Daar werd ons duidelijk gemaakt dat de Drenthe Cup erg populair is en een goede naam heeft. Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee en legt anderzijds ook weer druk op ons om het niveau vast te houden.

Elk jaar kijken we uit naar de resultaten van de enquêtes van het laatst gehouden toernooi. En elk jaar komen daar voor ons weer verbeterpunten uit van onderwerpen die anders en beter moeten. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel en uiteindelijk wordt die kwaliteit bepaald door de bezoekende verenigingen. Zo hebben we dit jaar dan ook het besluit genomen om het toernooi alleen te houden in Meppel en niet meer in Meppel en Nijeveen. Dit was een zeer moeilijk besluit naar de organisatie en vrijwilligers van SVN uit Nijeveen die altijd veel inzet hebben getoond bij de totstandkoming van het toernooi op de velden van SVN. Voor Meppel betekent het dat we alle ruimtes op sportpark Ezinge optimaal moeten benutten voor de vele teams die deelnemen.

Het discozwemmen is inmiddels ook een zeer populair programmaonderdeel naast het voetballen. De jongste jeugd vermaakt zich op de zaterdagavond enorm in het mooie zwembad Hesselingen in Meppel. Naast het zwemmen met de discomuziek is er veel te doen in en rond het bad. Voor ons als organisatie is het veel uitdagender om iets te organiseren voor de oudste jeugd. Dit jaar staat op de zaterdagavond een pleinfeest op het programma op het plein voor Herberg het Plein. Dit plein zal gezellig worden aangekleed en live muziek en een DJ zullen de gezelligheid alleen maar vergroten.

Natuurlijk gaat het ook dit jaar weer om het voetballen op de verschillende velden. We gaan er van uit dat dit sportief en respectvol verloopt. Vorig jaar zijn we gestart met een campagne van ESR in samenwerking met de UEFA. Deze Respect-campagne van de UEFA ondersteunt de belangrijke gedachte van volledig respect binnen het voetbal: respect voor spelers van de tegenstander, coaches en officials, respect voor scheids- en grensrechters en voor supporters. Dit jaar zullen we dat verder uitbouwen en zullen de uitlatingen van deze campagne overal leesbaar zijn. Want het gaat toch om dat ene belangrijke aspect in de sport: RESPECT.

Wij kijken er naar uit iedereen op 13 mei te ontvangen en hopen wederom op mooi weer en veel voetbalplezier!

Namens het bestuur Drenthe Cup,
Henk Veenema, voorzitter

Terug

Drenthe Cup 2016

The first time the Drenthe Cup was organised in Meppel was in 1986, which means that it is the 30th anniversary for the tournament this year. Therefore, we don’t want to miss the opportunity to celebrate this great milestone. On Thursday, 12th of May, the Thursday before Whit Sunday weekend, a match will be organised between the so called “high potential” players of the Ajax Cape Town academy and a selection of players of MVV Alcides and MSC who excelled in their youth for several years throughout the various editions of the Drenthe Cup Tournament. This match offers us the opportunity to invite different organisations and people who mean a lot for the realisation of our tournament. These parties consist of; Sponsors, municipalities, suppliers of various services, but above all our volunteers. Often it is underestimated how much we depend on the many volunteers who make it possible for us to organise a tournament in which around 1700 players can participate in different age groups. Prior to the match, which will be played on the main field of MVV Alcides, there will be a Fun clinic for the F-D pupils held by SC Heerenveen.

Part of our board was invited by the Euro-Sportring to visit Düsseldorf last year October because of the anniversary of ESR. Here we were able to present ourselves on a fair that was organised and it became clear to us that the Drenthe Cup is very popular and has a good reputation and name. Of course we are pleased to receive such good news, but on the other hand it puts us under the pressure to maintain this level and keep up to the expectations.

Every year we look forward to the results of the survey from the last held tournament and every year we receive new points of improvement for things that can be done differently or better. Quality is important to us and in the end, that quality is determined by the visiting clubs. One of the things that we have decided to do differently this year, is that the tournament will be held solely in Meppel and not in Meppel and Nijeveen like previous years. This was a difficult decision to make as the organisation and volunteers of SVN Nijeveen have always put a lot of effort into the realisation of the tournaments on the fields of SVN. The change in organisation means that Meppel  needs to make optimal use of all facilities of Sports park Ezinge for the many teams that participate this year.

Next to playing football, the disco swimming activity has become a very popular part of the program. The youngest youth enjoys themselves on Saturday evening in het beautiful swimming pool Hesselingen in Meppel. Next to swimming with disco music, there are lots of activities in and around the swimming pool. For us as organisation it has become a bigger challenge to organise something for the older youth. This year we plan to have a party on Saturday evening on the square in front of Herberg het Plein. This square will be decorated and prepared for a party and together with some live music and a DJ, it promises to be great.

But above all, it will be about playing football on the different fields. We expect and assume that this will go in a sportsmanlike manner and with respect. Last year we started with a campaign of ESR together with the UEFA. This Respect campaign of the UEFA supports the important belief of full respect within football: respect towards the players of the opposing team, coaches and officials, respect towards the referee, linesman and towards supporters. This year we will build upon this and we will show statements of this campaign everywhere throughout the tournament. Because it all comes down to that one important aspect in sports: RESPECT.

We look forward to receiving everyone on the 13th of May and hope once again to have great weather and lots of football fun!

On behalf of the board Drenthe Cup

Henk Veenema, Chairman

back to top

 

Drenthe Pokal 2016

In 1986 wurde zum ersten Mal den Drenthe Pokal in Meppel organisiert.
Das heisst also, das wir in diesem Jahr ein 30-Jähriges Jubiläum feiern.
Wir lassen diesen Meilenstein selbstverständlich nicht unbemerkt an uns vorbei gehen.
Am Donnnerstag den 12. Mai, der Donnerstag das Pfingstwochenend vorausgehend, wird ein Spiel stattfinden zwischen den u23-Junioren von Ajax Cape Town und eine Selektion der Spieler von MVV Alcides und MSC, die in ihren Jugend auch glänzten bei verschiedener Editionen der Drenthe Pokal.

Dieses Spiel bietet uns einen guten Anlass verschiedene Instanzen und Personen ein zu laden die viel bedeutet haben bei der Verwirklichung unseres Turniers. Dabei kann gedacht werden an Sponsoren, öffentliche Behörden, Lieferanten, aber vor allem an die ehrenamtlicher Helfer. Oft wird unterschätzt wie abhänglich wir sind von den vielen ehrenamtliche Helfer, die es ermöglichen ein Turnier zu organisieren woran etwa 1700 Fussballspieler teilnehemen in unterschiedlichen Alter.
Das Spiel, welches gespielt wird auf den Hauptplatz von MVV Alcides, vorausgehend gibt es einen Funclinic für die F bis zum D-Jugend. Dieser Clinic wird versorgt von SC Heerenveen.

Ein Teil unserem Vorstand war in Oktober eingeladen in Düsseldorf, im Rahmen des Jubiläums der ESR. Wir haben uns dort präsentiert auf der Messe. Hier wurde uns klar, das der Drenthe Pokal sehr beliebt ist und einen guten Ruf aufgebaut hat.
Das freut uns natürlich sehr und feuert uns gleichzeitig an, das heutige Niveau zu  konsolidieren.

Jedes Jahr freuen wir uns auf die Ergebnisse der Umfrage anlässlich das letzte Turnier.
Jedes Jahr bringt uns das Schwerpunkte zur Verbesserung verschiedenr Art. Qualität ist uns sehr wichtig und letztendlich tragen die besuchende Vereine zu diesem Qualität bei.
In diesem Jahre haben wir uns dazu entschieden unseren Turnier nur in Meppel zu organisieren und nicht, wie vorher, in Meppel und Nijeveen.
Dies war eine schwierige Entscheidung, vor allem für die Organisation und ehrenamtliche Helfer von SVN Nijeveen, die immer grossem Einsatz gezeigt haben beim organisieren des Turniers auf die Sportplätze von SVN.
Für Meppel heisst es, das wir alle plätze am Sportpark Elzinge optimal nutzen müssen für die viele Mannschaften die teilnehmen.

Neben Fussball ist mittlerweile das Discoschwimmen auch ein beliebtes Teil des Programms geworden. Die jüngste jugend amüsiert sich am Samstagabend köstlich im tollen Schwimmbad Hesselingen in Meppel. Neben schwimmen mit Discomusik gibt es in und rundum des Bades viel zu tun.
Mehr herausforderung empfinden wir als Vorstand beim organisieren von Aktivitäten für die ältere Jugend. In diesem Jahre steht am Samstagabend ein Platzfest auf dem Programm, auf dem Platz vor Herberg Het Plein. Dieser Platz wird gemütlich geschmückt und live Musik und ein DJ werden die gemütlichkeit nur noch vergrössern.

Selbstverständlich steht auch im diesen Jahre das Fussballspiel wieder Zentral.
Wir gehen davon aus, das alles sportlich und respektvoll verlaufen wird. Letztes Jahr starteten wir eine ESR-Kampagne in zusammenarbeit mit der UEFA. Diese Respekt-Kampagne des UEFAs unterstützt das wichtige Prinzip der totalen Respekt im Fussball: Respekt für gegnerische Spieler, Trainer und Officials, Respekt für Schieds- und Linienrichter und für Fans. Wir möchten das im diesen Jahre weiter ausbauen und daher werden die Kennzeichnen dieser Kampagne überall sichtbar sein.
Denn beim sporten handelt es sich doch vor allem um diesen wichtigen Aspekt: RESPEKT.

Wir freuen uns darauf al unsere Gäste am 13. Mai zu empfangen und hoffen auch diesmal auf schönes Wetter und viel Fussballspass!

Im namen des Vorstandes der Drenthe Pokal,

Henk Veenema, vorsitzender